S námi to zvládneš

O projektu

Projekt „S námi to zvládneš!“ je realizován v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

Zdůvodnění realizace projektu

Stále více malých dětí ve věku od tří let vyžaduje speciální péči při osvojování základních dovedností, které jsou nezbytné pro jejich budoucí bezproblémový vstup do školní docházky. Výrazný problém se ukazuje zejména v oblasti řečových schopností. Vývojové poruchy řeči se dle odborné literatury (D. Krejčířová: Dětská klinická psychologie) objevují cca u 2% dětí předškolního věku, při započítání lehčích vad výslovnosti dosahuje výskyt až 19%. Dle výzkumů a zkušeností specialistů logopedických vad stále přibývá.

V Karlovarském kraji jsou přitom možnosti speciální péče o děti s poruchami řeči omezené. Speciální logopedická péče zde funguje izolovaně, neexistuje zde prvek vzájemné provázanosti a spolupráce, který by poskytl rodičům dětí s poruchami řeči včasné informace, cílenou podporu a nasměrování a zajistil potřebnou vazbu mezi působením rodič – pedagog – logopedická péče.

Opožděný nástup či vývoj řeči tak nemusí být vzhledem k nedostatku informací, včas podchycen. Rodiče nemají včas informace, že právě správný rozvoj intelektuálních schopností dítěte v této vývojové fázi, může mít zásadní význam pro jeho další uplatnění v životě. Děti pak v pozdějším věku nemusí být dostatečně připravené pro vstup do vzdělávacího procesu, do kterého vstupují s výrazným handicapem oproti svým vrstevníkům. Na poruchy řeči přitom mohou také navazovat poruchy učení. Těmto důsledkům se v celé řadě případů dá přitom zabránit poskytnutím včasného odborného vedení pedagogů, rodičů a dalších osob pracujících s těmito dětmi, kteří mohou včas možný problém odhalit, a začít s dětmi intenzivně pracovat.

V rámci projektu bude realizována řada opatření, která budou směřovat k podpoře včasné péče o děti s poruchami řeči tak, aby se mohly v budoucnu plnohodnotně zapojit do vzdělávacího procesu.

 

Klíčové aktivity projektu

Do projektu jsou zařazeny následující aktivity:

1.Tvorba metodických nástrojů pro práci s dětmi s poruchami řeči 

V rámci této aktivity byla vytvořena sada 80-ti pracovních listů, které budou následně využívány pedagogy zapojených MŠ jako metodické materiály při práci s dětmi s poruchami řeči. 

2.Vzdělávání pedagogů pracujících s dětmi s poruchami řeči

V rámci této aktivity byli proškoleni pedagogové zapojených MŠ, kteří pracují s dětmi s poruchami řeči. Vzdělávání těchto pedagogů bylo zaměřeno především na základní identifikační nástroje (základní rozpoznání a identifikace vad řeči), seznámení s inovativními metodami práce s dětmi s poruchami řeči, a na komunikační techniky umožňující odborné vedení s rodičů těchto dětí. Nově získané poznatky budou pedagogové zapojených mateřských dále využívat v rámci preventivní logopedické péče.

3.Aplikace podpůrných, poradenských a speciálně pedagogických metod a forem výuky

Součástí aktivity je:

- práce s dětmi s poruchami řeči v mateřských školách - aplikace inovativních metod prostřednictvím zapojených pedagogů

- podpora rodičů dětí s poruchami řeči (odborné vedení rodičů – semináře pro rodiče dětí, pravidelná možnost konzultace s odborníky – logoped, psycholog, speciální pedagog přímo v MŠ)

- podpora spolupráce mezi rodiči, školou a ostatními odborníky a institucemi v kraji (logopedy, psychologem)

- osvěta - šíření informovanosti mezi rodiči dětí s poruchami řeči (poskytování odborných informací prostřednictvím webových stránek s on-line poradnou, letáků)

- další metodické vedení zapojených pedagogů předškolních zařízení při aplikaci inovativních metod (prostřednictvím odborných konzultací – psychologa, logopeda, speciálních pedagogů)

 

Zapojené mateřské školky:

Veškeré výše uvedené aktivity projektu budou realizovány v následujících mateřských školkách, které vyjádřily zájem o účast na projektu:

•Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov, příspěvková organizace

•1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

-Pracoviště Komenského 7

-Odloučené pracoviště pracoviště Krymská 12

-Odloučené pracoviště Mateřská škola Krymská 10 "Studánka"

-Odloučené pracoviště U Brodu 73

-MATEŘSKÁ ŠKOLA  „ NA KOPEČKU “ – Mozartova 4

-MATEŘSKÁ ŠKOLA  „ NOTIČKA “ – E.Destinové 1

-Odloučené pracoviště  Východní 6

-Odloučené pracoviště Hornická 66  

•Mateřská škola Aš, Nohova 2201, okres Cheb

•Mateřská škola Aš, Neumannova 2560, okres Cheb, příspěvková organizace

•ZŠ a MŠ Aš, Okružní 57

-Odloučené pracoviště  MŠ G. Geipelova 

-Odloučené pracoviště  MŠ Mokřiny