S námi to zvládneš

Lateralita

Obecně se uvádí, že ve společnosti žije 75% praváků, 10% leváků a 15% lidí, kteří nemají vyhraněnou lateralitu.

Znamená přednostní užívání jednoho z párových orgánů tj. ruky, nohy, smyslových orgánů. Podle převahy užívaného orgánu určujeme praváctví, leváctví, nebo nevyhraněnost
(ambidextrii)- pokud jedinec používá obou rukou na stejné úrovni jak v jemné tak i v hrubé motorice.

 Typy laterality: (vztah mezi rukou a okem)

1. souhlasná- dominantní ruka a oko jsou stejné
2. neurčitá- ruka i oko jsou nevyhraněné
3. zkřížená- dominantní ruka je jiná než dominantní oko ( zde se může stát, že mohou nastat obtíže při čtení a psaní)
V rámci předškolní výchovy s klade důraz především na dominanci ruky a oka ( nácvik čtení a psaní)

Třídy laterality:
Nedá se říci, že ve společnosti žijí jen praváci a leváci, vyskytuje se leváctví a praváctví různého stupně, často také dochází ke zkřížení dominancí u jednotlivých párových orgánů. Levák může mít dominantní pravou nohu nebo ucho. Při hodnocení laterality je počítán index laterality neboli kvocient pravorukosti ( vyjadřuje procento vykonaných reakcí pravou rukou).
1. praváctví
2. méně vyhraněné praváctví
3. nevyhraněnost
4. méně vyhraněné leváctví
5. leváctví


Lateralizace: je postupný proces. V prvních měsících života se ve vývoji dítěte střídají období jakou ruku dítě více využívá. Kolem čtvrtého roku se laterální preference vyhraňuje a většina dětí začíná převážně používat dominantní ruku, to pak uplatňuje především ve složitějších úkonech náročných na koordinaci. Lateralita horních končetin by se měla zřetelně projevit mezi 5-7 rokem.

Diagnostika:
Při sledování činností považujeme za dominantní tu ruku, která vykonává pohyb. Je dobré vycházet ze spontánních reakcí dítěte a vést si o tom záznamy. Všímáme si, která ruka je aktivnější, obratnější, nebo jestli dítě ruce při činnosti střídá. V PPP se používá zkouška laterality ( Matějček).
Při diagnostice musí být alespoň 12 různých činností, aby se dal vyvodit závěr.
Náměty na sledování:
Navlékání korálků, zasouvání kostek do otvorů, skládání mozaiky, šroubování uzávěrů, tlesknutí, stříhání, hod míčem, chycení míče, spontánní reakce sáhni si na ucho, chytni autíčko, zamykání, listování v knize.
Oko: podívat do lahvičky, klíčkové dírky, krasohledu.


Důležité: nechat dítěti prostor, aby si samo vybralo, kterou rukou předmět uchopí. Předměty klademe vždy před dítě doprostřed.

Projevům levorukosti nebráníme, naopak dítě podporujeme.

Typy leváků:

  • přirození leváci: jsou ti, kteří využívají převážně pravou polovinu mozku ( většinou k tomu mají genetické dispozice)
  • patologické leváctví: příčinou je poškození mozku při porodu nebo v prenatálním období, nebo úrazem v pozdějším věku

Výhody leváctví:
- leváci se pohybují v pravoruké společnosti a proto se musí přizpůsobit, což je vede k větší tvořivosti. Často musí vědomě zapojovat i pravou ruku, čímž získají cit a mohou dosáhnout veliké obratnosti a přesnosti pohybů. Leváci mají velice často dobrou prostorovou představivost.
Nejznámější leváci: A. Einstein, F. Castro, R. Reagan, B. Clinton

Přeučovat nebo nepřeučovat?
V žádném případě nepřeučovat!
Nešetrné zásahy při přeučování mohou dítěti způsobit zdravotní problémy (koktání, zadrhávání, snížení výkonu)
Pokud není vyhraněná ruka, ale oko je vyhraněné nenásilně se zaměřit na posílení stejné ruky.